Eich manylion

  Does gen i ddim rhif Yswiriant Gwladol, rwy'n geisiwr lloches

  Sut fyddech chi’n hoffi i ni gysylltu â chi os oes angen?

  E-bostRhif ffônY naill neu’r llall  Manylion eich plant

  Ychwanegu 2il blentyn (dewisol)

  Ychwanegu 3ydd plentyn (dewisol)

  Ychwanegu 4ydd plentyn (dewisol)

  Nodyn: os oes gennych fwy o blant defnyddiwch ffurflen ychwanegol.

  Darllenwch y datganiad hwn yn ofalus cyn cyflwyno eich ffurflen

  • Rwy’n deall bod y cais yma yn cael ei wneud i chi, Cyngor Dinas Caerdydd a bod chi yn gallu prosesu fy nata personol achos bod gyda chi gofyniad cyfreithiol i wneud ynni.

  • Rwy’n datgan bod y wybodaeth rwyf wedi ei rhoi ar y ffurflen hon yn gywir a chyflawn hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred.

  • Deallaf os rhoddaf wybodaeth sy’n anghywir neu’n anghyflawn, y gellid fy erlyn neu gellid cymryd camau eraill yn fy erbyn.

  • Rwy’n deall y byddwch yn casglu, cadw, a defnyddio'r wybodaeth rwyf wedi ei rhoi i brosesu fy nghais am Prydau Ysgol Am Ddim; i gysylltu gyda fi am wasanaethau arall efallai i fydd gennyf hawl i; ac i atal twyll.

  • Rwy’n cytuno cewch gadarnhau’r wybodaeth gyda ffynonellau eraill fel adrannau eraill y Cyngor, Cynghorau eraill neu fy nghyflogwr. (Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn.)

  • Rwy’n deall y gallech ddefnyddio unrhyw wybodaeth rwyf wedi ei rhoi mewn cysylltiad â hyn ac unrhyw gais arall ar gyfer budd-daliadau nawdd cymdeithasol a wnaed gennyf neu y gallwn eu gwneud. Gallwch roi rhywfaint o wybodaeth i sefydliadau eraill, fel adrannau’r llywodraeth, awdurdodau lleol a chwmnïau sector preifat fel banciau a sefydliadau a allai fenthyca arian i mi, os bydd y gyfraith yn caniatáu hyn.

  • Gwn fod rhaid i mi eich hysbysu yn ysgrifenedig ar unwaith o unrhyw newid yn fy amgylchiadau a allasai effeithio ar fy nghais.